“ออโร่ วิลด์” เมืองในอุดมคติ

ออโร่วิลล์ ตั้งอยู่ที่ รัฐทมิฬนาดู ทางตอนใต้ของอินเดีย เป็นเมืองเล็กๆ บนพื้นที่ประมาณ 20 ตร.กม. เป็นเมืองในอุดมคติ เมืองแห่งอนาคต ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องมีประชากรประมาณ 5 หมื่นคน แต่ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยเพียง 2400 คนจาก 49 ประเทศเท่านั้น โดยที่ออโร่วิลล์นี้ยึดถือความเท่าเทียมกันทั้งหญิงชาย ไม่มีข้อจำกัดทางศาสนาและการเมือง ซึ่งตัวแทนจากชาติต่าง ๆ ที่เดินทางมาอยู่ที่นี่ได้นำเอาดินติดตัวมาจากประเทศของตัวเองมาผสมกับดินหิน ที่จะใช้ในการก่อสร้างเมืองใหม่นี้ด้วยกัน

ออโร่วิลล์เกิดขึ้นจากความคิดของ Mirra Alfassa โดยเริ่มจากเป็นชุมชนเล็กๆ จนเมื่อปี พ.ศ. 2507 โยคีศรีอรพินทร์ ฤาษี ผู้ซึ่งเคยเป็นกวี ผู้นำขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อยอินเดียจากการยึดครองของอังกฤษ ได้เข้ามาร่วมกับ Mirra Alfassa และรู้สึกว่าชุมชนแห่งนี้พร้อมที่จะขยายตัวเพื่อเผยแพร่ความคิดเรื่องการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติในสภาวะปัจจุบันให้กับสังคมในวงกว้าง ซึ่งออโรวิลล์ก็ได้มาจากชื่อของโยคีเองที่มีความหมายว่า “เมืองแห่งรุ่งอรุณ” มีแนวทางเป็นของตนเองโดยเน้นความเป็นอยู่เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติ ปัจจุบันนี้ ออโรวิลล์ได้รับการรับรองจากรัฐบาลอินเดียและยูเนสโก และดำเนินงานโดยมูลนิธิออโรวิลล์ ภายใต้การดูแลของรัฐบาลอินเดียที่ให้การสนับสนุนทางการเงิน และยูเนสโกก็ประกาศว่า เป็นโครงการที่มีผลต่ออนาคตของมนุษยชาติ และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

"ออโร่ วิลด์" เมืองในอุดมคติ

ผังเมืองออโรวิลล์ถูกวางขึ้นภายใต้คำแนะนำของโยคี ผังจึงมีรูปร่างคล้ายระบบจักรวาลที่สะท้อนอุดมคติของชุมชน และรากฐานของปรัชญาฮินดู โดยผังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากสถาปนิกที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเมือง

ผังชุมชนโดยรวมแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ส่วนแรกคือพื้นที่ความสงบ ที่มีโดมมนตรีมันตระและต้นไทรโบราณ ถือเป็นศูนย์กลางของเมือง แล้วจำแนกกลุ่มการใช้ที่ดินเป็นส่วนๆ ออกไป ต่อมาคือส่วนอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจของเมืองทั้งหมดในลักษณะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 3 คือที่อยู่อาศัย ส่วนที่ 4 คือส่วนนานาชาติ ซึ่งทำเป็นศาลาวัฒนธรรม ศูนย์นิทรรศการ ศูนย์การสื่อสาร โรงแรม ร้านอาหารต่างๆ ส่วนที่ 5 คือส่วนวัฒนธรรม เป็นที่รวมของศูนย์วิจัยค้นคว้า โรงเรียน สนามกีฬา ศูนย์กิจกรรม และโรงละคร และสุดท้ายคือส่วนพื้นที่สีเขียว ใช้พื้นที่ขนาด 1,194 ไร่ สำหรับทำการทดลองค้นคว้าวิจัย ทำพลังงานหมุนเวียน การบำบัดน้ำเสีย การปลูกป่า เลี้ยงวัวนม ปลูกผลไม้ สวนพฤษศาสตร์

"ออโร่ วิลด์" เมืองในอุดมคติ

โดยที่ออโร่วิลล์นี้ก็เปิดรับผู้คนเข้าให้เข้าไปอยู่อาศัย และเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยี่ยมชม และเรียนรู้การใช้ชีวิตที่แตกต่างในเมืองจำลองในอุดมคติแห่งนี้อีกด้วย